SEMINAR KEBANGSAAN REFORMASI PILIHAN RAYA : MANFAAT UNTUK GENERASI
Alhamdulillah, saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran yang setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana dengan limpah rahmat dan izinNya jua dapat kita bersama-sama pada pagi ini sempena Seminar Kebangsaan “Reformasi Sistem Pilihan Raya: Manfaat Untuk Generasi Muda” anjuran bersama Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Parlimen Malaysia, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kampus Raub, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH 2.0).  

Selanjutnya..